Algemene voorwaarden 1° aankopen in onze winkel, Eikenstraat 15 te Reet Artikel 1. GELDING. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen gedaan door MDS DIRECT BVBA. Afwijkingen ervan kunnen slechts worden bedongen bij wijze van bijzondere voorwaarden voorafgaandelijk en schriftelijk overeen te komen. Alsdusdanig prevaleren onderhavige voorwaarden steeds op eventuele algemene voorwaarden van onze medecontractant. Door het accepteren van een aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de koper uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud. Artikel 2. OFFERTES EN PRIJZEN Elke offerte gedaan door MDS DIRECT BVBA in welke vorm ook, algemeen of bijzonder, bindt MDS DIRECT BVBA slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order aan de koper. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van de bestelling aanvaardt de koper dat MDS DIRECT BVBA gerechtigd is de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden medegedeeld en is voor hem bindend. Artikel 3. LEVERING. Al de door MDS DIRECT BVBA verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen en de koper zorgt voor, respectievelijk betaalt voor, het transport naar de door hem gekozen plaats. De aanvaarding der goederen gebeurt in onze magazijnen vóór belading van het transportmiddel, en vanaf dat ogenblik Artikel 4. GARANTIE. De waarborg kan hoogstens die zijn dewelke door de fabrikant wordt versterkt en onder de hierna vermelde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt – behalve in geval van opzet onzerzijds – slechts garantie verleend indien ervoor omstandig en geldig wordt geprotesteerd binnen de acht dagen na de levering. In dit laatste geval is onze garantie beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzkering, en dergelijke meer door de koper worden gedragen, en met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse schade, uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen,of aan de goederen zelf. De klachten moeten schriftelijk worden ingediend. De Waarborg vervalt indien de bij de leveringen medegedeelde onderhoudsvoorschriften niet worden nageleefd, indien er een verkeerd gebruik is geweest van het geleverde, of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke instemming veranderingen of herstellingen liet uitvoeren. Artikel 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD. Zolang de koper niet volledig aan al zijn verplichtingen jegens onze firma heeft voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van MDS DIRECT BVBA. Niettemin draagt de koper vanaf het moment van levering het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan en/of voor schade door deze goederen veroorzaakt. Zonder medeweten van MDS DIRECT BVBA is de koper vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen en blijft eigenaar daarvan voor zover zij niet zijn verwerkt. Bij overtreding hiervan wordt de koopprijs terstond ten volle opeisbaar. Onverminderd de overige hem toekomende rechten wordt onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze laaatste zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen terug te nemen of indien deze aan roerend of onroerend goed zijn gemonteerd te demonteren en terug te nemen Artikel 6. OVERMACHT. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaarlijkt, heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke niet aan de verkoper te wijten omstandigheid of gebeurtenis waardoor de nakoming van een verplichting van de verkoper geheel of gedeeltelijk word verhinderd op grond waarvan de nakoming redelijkerwijze niet kan worden gevergd of buitenmate verzwaard. De koper ziet uitdrukkelijk af van enige schadevergoeding. Artikel 7. ONTVANGST EN CONTROLE. Overeenkomstig artikel 3 geschiedt de levering in onze magazijnen en derhalve ook de aanvaarding. De controle op de hoeveelheid, de afmetingen, het gewicht of de emballage van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist erkend. Alle overige bemerkingen moeten uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk zijn ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om betaling op te schorten. Artikel 8. BETALINGEN. 1. Elke factuur is betaalbaar op haar datum, netto, contant en zonder korting op ons adres. 2. Bij niet betaling binnen de 8 dagen na de datum van verzending van de factuur, dient op het voorlopig factuurbedrag vanaf haar datum een conventionele verwijlintrest worden betaald van 1,5% per maand, automatisch en zonder ingebrekestelling. Bovendien maakt dergelijke laattijdige betaling een contractueel verzuim uit den hoofde van de koper, wat het recht geeft onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling de leveringen stop te zetten, respectievelijk de verkochte voorwerpen terug te nemen, waar zij zich ook mogen bevinden, en dit tot de achterstallige factuur(en) betaald is, intresten inbegrepen. M.a.w. in geval van verkoop wordt de klant slechts wettelijke eigenaar van het geleverde na betaling van de volledige verkoopprijs eventueel verhoogd met verwijlintresten, schadevergoeding en gerechtskosten. Hetzelfde geldt in geval van faillissement of stilleging van het bedrijf van de koper. 3. Naast wat voorzien is in artikel 8.2 en zonder eraan afbreuk te doen, wordt overeengekomen dat de client die in gebreke blijft een achterstallige factuur te voldoen binnen 8 dagen na aanmaning per gewone brief, van rechtswege een conventionele vastgestelde schadevergoeding verschuldigd is van 20% op het verschuldigd factuurbedrag, met een minimum van 87 €,- als forfaitaire vergoeding. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. 4. Om ontvankelijk te zijn moeten de bezwaren tegen facturen uiterlijk 8 dagen na datum van de factuur schriftelijk worden ingediend. 5. Indien MDS DIRECT BVBA het faillissement van de koper of de huurder aanvraagt, zijn laatsgenoemden buiten het verschuldigd bedrag en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van de faillissementsaanvragen verschuldigd. Artikel 9. BEVOEGDHEID. In geval van betwisting, welke ook de oorzaak ervan weze, en zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, uitgifte van wisselbrieven, schuldvernieuwing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. Het uitschrijven van een wissel doet geen afbreuk aan de bepaling.
Algemene voorwaarden 1° aankopen in winkel 2° aankopen in webshop
2° ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens: MDS Direct ebvba Eikenstraat 152840 Reet - Rumst België BTW-nummer: BE0462.297.446 jds@mdsdirect.be Tel: +32(0)3888.82.13 1. Algemeen In deze voorwaarden wordt MDS Direct, gevestigd te Eikenstraat 15, 2840 te Reet-Rumst België met Ondernemingsnummer - BTW n° BE062.297.446, aangeduid als MDS Direct. Op alle aanbiedingen van MDS Direct zijn de lever- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het MDS Direct assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij MDS Direct. 2. Toepasselijkheid De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een orderbevestiging per mail ontvangt van MDS Direct. De artikelen worden afgehaald door de klant of worden thuis bij de klant geleverd op de in de orderbevestiging aangeduide leverdatum .MDS Direct heeft het recht om zonder opgaven van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 3. Het aanbod op de websiteAlle op de website van MDS Direct vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en er voorraad is.MDS Direct behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.MDS Direct is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. 4. Prijzen:Alle vermelde prijzen zijn steeds in euro en inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers- , reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen, artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 5. Afbeeldingen:Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen op de website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of reden van ontbinding zijn. 6. Betaling Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Betaling kan plaatsvinden via creditcard en of via overboeking vooraf op onze rekening. 7. VerzendingIndien de goederen worden geleverd reizen deze voor risico van MDS Direct. De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik af waarop de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreken worden de producten door de vervoerder opgeslagen.Als de koper de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar MDS Direct. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen de 3 weken niet heeft afgehaald van de door de vervoerder opgegeven opslagplaats, heeft MDS Direct het recht u een factuur te sturen van de door MDS Direct gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 20. 8. Levering Na ontvangst van betaling volgt levering binnen de 14 dagen. Mocht de levertermijn de 14 dagen overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. Overschrijding van een levertermijn geeft de koper nooit het recht op enerlei schadevergoeding. Indien de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen kunnen geleverd worden heeft de klant het recht de bestelling te annuleren, zonder het recht op schadevergoeding. 9. Garantie: MDS Direct hanteert als garantietermijn de wettelijke voorschriften van de geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan de opgegeven garantie door de fabrikant van het geleverde product, tenzij door MDS Direct uitdrukkelijk schriftelijk anders is toegezegd. Voor particulieren bedraagt de garantieperiode 24 maanden MDS Direct geeft geen garantie op verbruiksproducten ( accu, riemen etc. .. ) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen :- Indien de koper de producten heeft verwaarloosd- Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht- Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of door andere van buiten komende onheilen- Indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de handleiding omgeschreven wijze is gebruikt- Indien het apparaat wordt gebruikt met verkeerde toebehoren. -Indien het product niet naar behoren is onderhouden. De garantie is niet overdraagbaar. 10. Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de geleverde producten door MDS Direct wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan. 11. Aansprakelijkheid MDS Direct aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke zouden zijn veroorzaakt door een defect aan het geleverde product.MDS Direct is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten of personen die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. 12. Bedenktijd en opzegtermijn Bij elke overeenkomst op afstand (bijvoorbeeld via internet of telefoon) heeft de consument een opzegtermijn van 14 dagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen zonder opgave van redenen. MDS Direct mag hiervoor geen boete in rekening brengen. Als de consument binnen de 14 werkdagen al betaald heeft, en binnen deze 14 dagen alsnog de overeenkomst herroept, is MDS Direct verplicht om binnen de 30 dagen de betaling terug te storten.Uiteraard is de overeenkomst alleen te herroepen als de goederen onaangeroerd in originele verpakking kunnen worden teruggenomen. Bij een ontstane waardevermindering van het product kan hiervoor schadevergoeding gevraagd worden. Indien echter het product voor de klant is gemonteerd en in werking gezet kan de klant beroep doen op een omruilgarantie waarbij het product wordt teruggenomen en de klant het bestede bedrag kan gebruiken voor de aankoop van een ander product bij MDS Direct. 13. Rechtbank: Voor rechtszaken is het Belgisch recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en MDS Direct zal de uitspraak van de rechter bindend zijn. Als plaats van handeling voor klachten en als bevoegde rechtbank is uitdrukkelijk Antwerpen overeengekomen. 14. Privacy Policy MDS Direct respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. MDS Direct zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. MDS Direct gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: - Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. - Om het winkelen bij MDS Direct zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. - Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. - Als u bij MDS Direct een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. - Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten. MDS Direct verkoopt uw gegevens niet: MDS Direct zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 15. Bevoegdheid. In geval van betwisting, welke ook de oorzaak ervan weze, en zelfs in geval van pluraliteit van verweerders, uitgifte van wisselbrieven, schuldvernieuwing, zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.